Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, tomy: 1 i 2

Cena: 95.00 » Produkt na zamówienie

id: 72381

Autor: red. Waldemar Bukowski i Tomasz Jurek

Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, tomy: 1 i 2

Tytuł: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, tomy: 1 i 2

Podtytuł: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych, tomy I i II

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-61033-60-8 9788361033608

Format: B5

Stron: tom I: 726 stro, tom II: 696 stron. Liczne ilustracje barwne i cz-b.

Oprawa: twarda

Waga: 2

Opis: Dwutomowa publikacja, której karty dedykowane są poległemu tragicznie na polu historii współczesnej wybitnemu polskiemu mediewiście Januszowi Kurtyce.

     W publikacji o objętości ponad 1400. stron zawartych jest 59 artykułów, których autorami są w przeważającej mierze wiodący polscy historycy i historycy sztuki badający dzieje średniowieczne i nowożytne. W gronie autorów znaleźli się też historycy ze Słowacji, Litwy, Ukrainy i Niemiec.
     Pośród tekstów w języku ojczystym znajdziemy też artykuły w języku słowackim i niemieckim. Ponadto w tomach zamieszczono blisko 100 kolorowych i czarno-białych zdjęć zabytków sztuki oraz mapy i ryciny. Zawartość uzupełnia obecność tablic genealogicznych, schematów i tabel.


SPIS TREŚCITOM I 

Słowo wstępne

Bibliografia prac Janusza Kurtyki


Ludzie i rodziny

Bożena Czwojdrak, Jan z Zagórzan - ochmistrz królowej Zofii

Tomasz Jaszczołt , Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej do połowy XVI wieku

Krzysztof Mikulski, Toruńska rodzina Hitfeldów

Danuta Quirini-Popławska, Domenico Alamanni: kariera królewskiego kuchmistrza

Piotr Rabiej, Stanisław Roj - nieznany przedstawiciel rodu Toporów

Franciszek Sikora, Dziersław Włostowski - czcigodny starzec, od młodzieńczych lat zawsze najbieglejszy w sztuce wojennej

Anna Supruniuk, Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394-1429). Przyczynek do biografii

Sobiesław Szybkowski, Dziedzice Chocenia herbu Ostoja (Mościc) w XV wieku. Genealogia i majątki

Jan Wroniszewski, Pełka zwany Swank - pierwszy starosta dobrzyński. Pochodzenie i przynależność rodowa

Wiesław Wróbel, Franciszek ze Lwowa (około 1475-1536), kanonik łucki i biskup kijowski. Próba biografii


Topory i Tęczyńscy

Paweł Dembiński, Mortuus sicut vivens - czyli pośmiertna kariera Sędziwoja z Tęczyna

Janusz Firlet, Hic situs est clara de Thanczyn stirpe Johannes. Czy Panowie z Tęczyna mogli być chowani w kaplicy przy kościele św. Andrzeja w Krakowie?

Tadeusz Nowak, Ród Toporów w ziemi łęczyckiej w późnym średniowieczu

Jerzy Rajman, Kaplice w zamkach rodowych Leliwitów i Toporów w Małopolsce
w XIV-XVI w.


Jan Szymczak, Topory, siekiery i oksze w zagrodzie, na polu bitwy i w heraldyce średniowiecznej Polski


Alicja Szymczakowa, Toporowie w ziemi sieradzkiej w średniowieczu

Maciej Zdanek, O związkach rodziny Tęczyńskich z konwentem dominikanów krakowskich


Wspólnoty szlacheckie

Witalij Michałowski, Jak szlachta podolska postrzegała swoje terytorium w latach sześćdziesiątych XVI wieku

Rimvydas Petrauskas, Związki personalne między możnowładztwem Polski i Litwy od końca XIV do połowy XVI wieku

Anna Sochacka, Związki rodzinne szlachty lubelskiej ze szlachtą ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu

Jerzy Sperka, Z dziejów migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi Koronnej w końcu XIV i w początkach XV wieku (wstępne rozpoznanie)


Osadnictwo i gospodarka

Roman Czaja, Położenie gospodarcze państwa zakonnego na początku XV wieku

Grzegorz Jawor, Pierwsze pokolenia mieszkańców wsi bieszczadzkich w XIV-XVI wieku (pochodzenie etniczne i terytorialne)

Dariusz Karczewski, Uwagi o początkach osadnictwa klucza łańcuckiego (druga połowa XIV wieku)

Feliks Kiryk, Skrzynno Opackie i Skrzynno Plebańskie - miasta bliźniacze i konkurencyjne (XIII-XVIII wiek)

Małgorzata Kołacz-Chmiel, Człowiek wobec natury. Profil produkcyjny gospodarstw chłopskich na obszarze ziemi chełmskiej w XV-XVI wieku

Jacek Laberschek, Leliwici Melsztyńscy w Rabsztynie


Janusz Szyszka, Terytorium i infrastruktura gospodarcza starostwa gródeckiego do połowy XVI wieku

Wykaz częściej używanych skrótówTOM II


Świat polityki i władzy

Dariusz Dąbrowski, Odbudowa przez Romanowiczów władzy w państwie po najeździe Batu chana (1241-1242)

Wojciech Iwańczak, Kronikarz husytyzmu patrzy na Śląsk

Tomasz Jurek, Abstructores castrorum. Przyczynek do dziejów społecznych i politycznych Śląska w połowie XIII wieku

Zuzana Kollárová, Spišskí starostovia

Andrzej Marzec, Rada królewska w monarchii Kazimierza Wielkiego

Eduard Mühle, Władza i przestrzeń w Polsce wczesnopiastowskiej. O przestrzennym konstruowaniu władzy u Galla Anonima

Tomasz Nowakowski, Odzyskanie Wschowy przez Kazimierza Wielkiego w 1343 roku

Grażyna Rutkowska, Dwór polskich królowych Anny Cylejskiej i Elżbiety Granowskiej

Marcin Starzyński, Zgon i pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka (1492)

Adam Szweda, Sąd arbitrażowy w bilateralnych stosunkach polsko-krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku

Marcin Szyma, Kaplica Kazimierza Wielkiego przy krakowskim kościele Dominikanów

Renata Trawka, De brachio regali. Działalność Piotra Kmity jako starosty przemyskiego (1511-1553)

Wacław Uruszczak, Najstarszy sejm walny koronny ?dwuizbowy? w Piotrkowie w 1468 roku

Marek Walczak, Postacie na bokach tumby nagrobka Kazimierza Wielkiego. Z dziejów ikonografii odrodzonego Królestwa Polskiego


Kultura codzienna i książkowa

Almut Bues, Złote mosty albo sztuka dotarcia na drugi brzeg

Patrycja Gąsiorowska, Kobiety i choroby w wybranych źródłach franciszkańskich

Grzegorz Klebowicz, Fundacje kościelne Kmitów w ziemi sanockiej

Marek Daniel Kowalski, Grzegorz z Krakowa - polski astrolog na papieskim dworze

Franciszek Leśniak, Książka w inwentarzach mieszczan krośnieńskich (XVI wiek i pierwsza połowa XVII wieku)

Krzysztof Ożóg, Ne contrarii haberemur doctrinae et scripturis nostris. Droga Uniwersytetu Krakowskiego do złożenia obediencji papieżowi Mikołajowi V

Wojciech Świeboda, Religia i obyczaje muzułmanów w opiniach uczonych krakowskich w pierwszej połowie XV wieku

Marian Wolski, Inwentarz biblioteki Bartosza Paprockiego z 1585 roku. Przyczynek do biografii oraz poznania warsztatu naukowego pisarza

Thomas Wünsch, Vom `Akt von Gnesen` bis zum EU-Beitritt Polens. Schlaglichter auf tausend Jahre deutsch-polnische Beziehungen


Źródła

Piotr Dymmel, Wokół genezy Rocznika kapituły krakowskiej

Tomasz Jasiński, Od Konstantyna Wielkiego do Galla Anonima. Przyczynek do studiów nad genezą veloxu `czasownikowego`

Karol Nabiałek, Fragment zaginionej księgi ławniczej miasta Lelowa z drugiej połowy XV wieku

Jan Andrzej Spież OP, Trzy niedocenione czternastowieczne dokumenty z archiwum dominikanów w Żółkwi

Stanisław A. Sroka, Elektroniczne edycje średniowiecznych źródeł węgierskich

Jan Tęgowski, Nieznane nadanie Władysława Jagiełły dla Benedykta, węgierskiego kasztelana Halicza, i jego braci. Przyczynek źródłowy do dziejów Rusi Halickiej

Piotr Węcowski, Projekt potwierdzenia praw przez Kazimierza Jagiellończyka z 1447 roku. Uwagi źródłoznawcze

Maciej Wilamowski, Rejestr skarg ziemian samborskich na starostę Jana Odrowąża. Nieznane źródło do dziejów konfliktów społecznych na Rusi Czerwonej w drugiej połowie XV wieku

Wykaz częściej używanych skrótów


Kategoria: TOWARZYSTWO NAUKOWE SOCIETAS VISTULANA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt