Twój Koszyk:
... jest pusty.

Wpisz fragment tytułu

Szukaj:

w polu:

Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina

Cena: 39.90 » Dodaj do koszyka

id: 74541

Autor: Włodzimierz Heflik

Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina

Tytuł: Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina

Podtytuł: Analiza porównawcza na podstawie Krytyki czystego rozumu i Traktatu logiczno-filozoficznego. Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-8-360154-35-9  9788360154359

Format: B5

Stron: 426

Oprawa: miękka

Waga: 0.9

Opis:

     WŁODZIMIERZ HEFLIK - doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Ukończył filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz inżynierię materiałową (fizykochemię ciała stałego) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
     Opublikował kilkadziesiąt artykułów, m.in. w takich czasopismach, jak: Kwartalnik Filozoficzny, Ruch Filozoficzny, Analiza i Egzystencja, Principia oraz Studia Philosophica Wratislaviensia, a także w wydawnictwach zagranicznych: Walter de Gruyter, Austrian Ludwig Wittgenstein Society. Wielokrotnie uczestniczył w sympozjach Wittgensteinowskich w Kirchbergu (Austria). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na styku teorii poznania i metafizyki, w tym szczególnie dotyczą myśli Kanta, Wittgensteina, Russella, Leibniza i Fregego.


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów cytowanych prac
Wstęp

Część pierwsza
Problematyka formy w ujęciu historycznym ? przegląd ważniejszych stanowisk

Rozdział I. Problematyzacja pojęcia formy przez Arystotelesa i dalsze dzieje tego pojęcia
§ 1. Zagadnienie formy u Arystotelesa
§ 2. Dalszy rozwój problematyki formy po Arystotelesie
   (a) Duns Szkot
   (b) Leibniz
   (c) Husserl
   (d) Russell
   (e) Ingarden

Część druga
Zagadnienie formy w transcendentalnym idealizmie Kanta

Rozdział II. Transcendentalizm - zarys problematyki
§ 1. Filozofia a transcendentalizm - wstępne ujęcie
§ 2. Transcendentalizm jako przeciwieństwo naturalizmu
§ 3. Transcendentalny idealizm a metafizyka. Krytyka metafizyki jako wstęp do ranscendentalnego idealizmu Kanta
§ 4. Transcendentalny idealizm
§ 5. Metoda transcendentalna i poszukiwanie czystych form
§ 6. Forma w perspektywie transcendentalnego idealizmu

Rozdział III. Formy zmysłowości - Transcendentalna koncepcja przestrzeni i czasu Kanta 78
§ 1. Przestrzeń
§ 2. Czas
§ 3. Dwa poziomy rozważania form zmysłowości: poziom empiryczny i transcendentalny
§ 4. Niektóre trudności interpretacyjne i zarzuty wobec Kantowskiej koncepcji przestrzeni i czasu
    (a) Problem tzw. nieprzystających odpowiedników
    (b) Zarzut Trendelenburga dotyczący tzw. trzeciej możliwości
    (c) Kantowska nauka o przestrzeni a geometrie nieeuklidesowe
    (d) Kant a teoria względności Einsteina
§ 5. Uwagi końcowe

Rozdział IV. Kategorie jako czyste formy intelektualne
(A) Natura kategorii w świetle dedukcji metafizycznej. Kategorie w funkcji czysto logicznej (apofantycznej)
(B) Transcendentalna dedukcja kategorii
§ 1. Wstęp
§ 2. Wersja A dedukcji transcendentalnej
§ 3. Apercepcja, forma sądu i przedmiot. Co wnosi wersja B dedukcji transcendentalnej?
   (a) Przegląd prób interpretacji dedukcji B
   (b) Apercepcja i sąd a problem formy
   (c) Przyroda w aspekcie formalnym
§ 4. Uwagi podsumowujące

Rozdział V. Wyobraźnia, schemat i zasady. Schemat transcendentalny i jego rola w wytworzeniu formy możliwego doświadczenia
§ 1. Wstęp
§ 2. Istota schematu
§ 3. Schemat a kategoria
§ 4. Schemat jako źródło struktury i jako forma drugiego rzędu
§ 5. Schemat a forma możliwego doświadczenia
§ 6. Rzut oka wstecz: Miejsce schematyzmu w planie logiki transcendentalnej. Niektóre trudności interpretacyjne dotyczące stanowiska Kanta w kwestii schematu

Rozdział VI. Płaszczyzna rozumu. Idee transcendentalne jako formy
§ 1. Wstęp
§ 2. Pojęcie rozumu u Kanta a problem dialektyki
   (a) Dwa pojęcia rozumu
   (b) Kant - Platon - Arystoteles. Porównanie koncepcji rozumu
   (c) Rozum i jego funkcje a problem dialektyki
§ 3. Idee transcendentalne
   (a) Wstęp
   (b) Forma wniosku rozumowego jako źródło idei
   (c) Natura idei
   (d) Krytyka idei - Rozważenie zarzutów
§ 4. Idee i ich zastosowania. Idee jako formy budujące system wiedzy
   (a) Rozmaite sposoby stosowania idei. Kiedy stosowanie idei jest poprawne?
   (b) Transcendentalna dedukcja idei
   (c) Idee - Zastosowania. System i forma

Cześć trzecia
Problematyka formy w logicznym atomizmie Wittgensteina

Rozdział VII. Przedmioty proste i forma świata
§ 1. Wstępne rozważania dotyczące terminu ?forma? w Traktacie
§ 2. Przedmioty proste jako kres analizy
§ 3. Forma przedmiotu prostego
§ 4. Status przedmiotów prostych - próba interpretacji
§ 5. Forma przedmiotu, forma stanu rzeczy i forma świata - podsumowanie

Rozdział VIII. Sąd i forma logiczna
§ 1. Wstęp
§ 2. Russellowska teoria sądu i formy logicznej i jej krytyka dokonana przez Wittgensteina
§ 3. Teoria odwzorowania. Obraz, jego struktura i stosunek odwzorowania
§ 4. Forma odwzorowania
§ 5. Izomorfizm i różnorodność jako pojęcia istotne dla formy odwzorowania
§ 6. Forma odwzorowania, forma przedstawiania i forma logiczna
§ 7. Zdanie i ogólna forma zdania

Rozdział IX. Rzeczywistość - forma rzeczywistości - przestrzeń logiczna
§ 1. Pojęcie rzeczywistości i relacja: świat - rzeczywistość
§ 2. Przestrzeń logiczna
§ 3. Niezależność atomów logicznych - stanów rzeczy
§ 4. Wymiary przestrzeni logicznej
§ 5. Kłopoty z pojęciem wymiaru. Problem negacji i wykluczania
§ 6. Miejsce logiczne a przestrzeń logiczna
§ 7. Relacja: przestrzeń logiczna - rzeczywistość a problem formy logicznej
§ 8. Przestrzeń logiczna a substancja świata - kwestia redukcji. Dwa ujęcia formy logicznej

Część czwarta
Kant i Wittgenstein o formie - analiza porównawcza

Rozdział X. Rozważanie dotyczące formy na tle innych podstawowych pojęć i problemów
§ 1. Logika i forma
§ 2. Analogia pomiędzy metodą projekcji a schematyzmem jako baza dla ukazania różnych aspektów problematyki formy u Kanta i Wittgensteina
§ 3. Rzeczywistość a forma
§ 4. Możliwość a forma
§ 5. Niebyt, negacja, granica a zagadnienie formy
   (a) Kant: Niebyt, granica a kwestia formy
   (b) Wittgenstein o niebycie, negacji, granicy i formie
   (c) Pojęcie formalne u Wittgensteina a przedmiot transcendentalny u Kanta
§ 6. Podmiot - Forma - To, co mistyczne
   (a) Kant
   (b) Wittgenstein
§ 7. Realizm czy transcendentalizm? Forma jako prawda transcendentalna

Zakończenie
Literatura
Zusammenfassung
Summary


Kategoria: ANTYKWA

  • regulamin
  • o firmie
  • promocje
  • kontakt